Poonta. Venice to San Francisco.  451 Miles. 2005

Twiggy. Pomona to Eureka. 479 Mi.  2005

Stephen. Santa Barbara to Tempe.  479 Miles. 2006

Tom. Tijuana to San Francisco.  611 Miles. 2004

Renee. Topanga to Point Dume. 7 Miles. 2005

Robert. Malibu to Phoenix. 394 Mi. 2005

Brad. Riverside to Oakland. 442 Mi. 2005

Rob.Topanga Canyon to Santa Barbara . 82 Miles. 2004

Colin. Paradise Cove to Point Dume. 2 Miles. 2005

Jesse. Los Angeles to Santa Cruz. 364 Mi. 2005